Previous
Next
Danh mục sản phẩm
hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1: Mr . Tiến

0913.269.556

Hotline 1: Mr. Phát

0917.353.737

[E]: tien@seatechvina.com

Text
video clip
ĐỐI TÁC
ECDIS

 

ECDIS là chữ viết tắt các chữ Anh Electronic Chart Display and Information System tức 
là  một  hệ  thống  thông  tin  hàng  hải  ,được  bố  trí  lưu  giữ  thường  xuyên  ,có  thể được  coi 
như là thỏa mãn cung cấp các hải đồ cập nhật như các điều V/19 & V/27 của Công Ước 
SOLAS 74 đòi hỏi , bằng cách hiển thị một loạt các thông tin đã chọn lựa từ các sensor 
cảm biến hàng hải nhằm hỗ trợ người đi biển trong việc lập  kế hoạch đi đường và theo 
dõi đường đi cũng như hiển thị các thông tin hàng hải phụ trợ khác có liên quan nếu thấy 
cần thiết . 
Nói một các đơn giản,đó là một hệ thống hàng hải dựa vào máy tính đã tích hợp các 
hải đồ điện tử ENC (electronic navigational chart),  các thông tin  vị  trí từ GPS  (Gloobal 
Positioning System )  với các sensor hàng hải  khác như radar,  máy đo sâu ,AIS để  cung 
cấp một phương pháp hàng hải thay cho hải đồ giấy .